Kontor_Philip_Karolina.jpg

Mätbesked

När t ex timmer, massaved, sågverks flis eller bränsleråvara blivit inmätt skickas Mätbesked till leverantören, säljare och köpare från SDC, Skogsnäringens IT-företag. Mätbeskedet är den vederlagshandling som ligger till grund för betalningen mellan parterna.

Vid mätning av ett virkesparti som underlag för betalning skall leverantören (skogsägaren) i första led alltid erhålla mätbesked från SDC senast 1 månad efter sista mätning. Avsteg kan göras från denna regel men skall då vara skriftlig och i dessa fall göras som ett aktivt val av leverantören. T ex via en kryssruta eller liknande. Utseendet på och förklaringar till mätbeskeden beskrivs på ett separat blad. Detta blad finns i tre versioner, anpassade till respektive VMF-områdes standardutseende på mätbeskeden.

Mer specificerad information om hur du tyder mätbeskedet finns i ”Avtal till redovisning” (pdf)
 
Har avsteg från regeln om mätbesked gjorts så kan följande alternativ användas:
  • motsvarande uppgifter via köparens hemsida
  • köparens egen produktion/sammanställning av mätbeskedsuppgifter


Mätbeskeden kan fås från SDC som PDF-fil via e-post eller i pappersform via brev. Mätbesked kan även hämtas ur ett av SDCs system som heter Arkiv för den som har tillgång till detta.

 
På mätbeskeden kan man utläsa vilka mätningar (redovisningsnummer) som ingår samt leveransens volym fördelat per sortiment och kvalité. Om volymerna har prisräknats, vilket oftast är fallet, kan även virkesvärdet utläsas av mätbeskedet. Av mätbeskedet framgår också om det är VMF Qbera eller något annat VMF som är ansvarig för de mätuppgifter som ligger till grund för mätbeskedet. Om mätningen däremot utförts av någon av parterna i affären anges endast ”partsmätning” (förekommer ibland för energisortiment och liknande).

Inom varje VMF-område finns ett standardutseende på mätbeskeden. Köpande företag har sedan möjlighet att inom vissa ramar påverka utseendet på och detaljinnehållet i de mätbesked som levereras från SDC.
Företagen kan även välja en annan periodicitet på utskicken av mätbeskeden än vad som är standard om så avtalas i virkesaffären.

Beroende på vilket företag man säljer till och inom vilket VMF-område detta verkar kan alltså utseendet på mätbeskeden variera något.
 
För mer information läs VMKs (Virkesmätning Kontroll) anvisningar för mätbesked.


Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.