matare_Mikael_Thorvaldsson.jpg

Travmätning

Travmätning sker vanligtvis på fordon. Metoden kännetecknas av att inmätt trave endast får åsättas en lägsta kvalitetsklass, gällande sågtimmer, och att vrak/avdrag grundas på i traven synliga stockar.

Andelen ej leveransgilla stockar skall anges. Av rationalitetsskäl grupperas virkesleveranserna i så kallade kollektiv med hänsyn till bland annat sortiment och leverantörskategori.

Vid volymmätning av trave mäts dess bredd, längs och höjd. Produkten av dessa mått utgör travvolymen uttryckt i m3t. Genom att multiplicera travvolymen med vedvolymprocenten erhålls fastvolym under bark, m3fub. Vedvolymprocenten anger travens innehåll av ved i förhållande till travvolymen och erhålls genom att ta hänsyn till olika trav- och stockegenskaper. Avgörande för travens kvalitet är bl.a. förekomsten av skogs- och lagringsröta.

Travmätning är den dominerande mätmetoden för massaved. Även en del sågtimmer, framför allt klentimmer, mäts genom travmätning. Travmätning kombineras oftast med stockmätta stickprov.

Handelsmåttet för travmätning är i fast volym under bark (m3fub) d v s hela travens vedvolym exklusive bark.

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!

Sortiment

Vilka krav ställs på om råvaran ska klassas som sågtimmer, massaved respektive biobränsle? Vilka handelsmått används?