matning_kille.jpg

Begärd kontroll

1. Allmänna regler för begärd kontroll
Förutsättningen och krav vad gäller utförande av kontroll begärd av part har fastställts av VMK och finns intagna i "Normer för kontroll och uppföljning av mätning".
Länk till VMK-nämnden.

Kontrollen sker genom kontrollmätning där förutsättningen är att partiet finns tillgängligt för mätning och är avskilt från annat virke. Sker mätning vid industri eller under motsvarande förhållanden, måste kontroll begäras före lossning av virket på eller i anslutning till mottagningsplatsen. Begäran om och utförande av kontroll sker normalt före ordinarie mätning.


2. Vem får begära kontroll?
Var och en som berörs av resultaten från ordinarie mätning får begära kontroll av denna mätning.


3. Hur begär jag kontroll?

Begäran om kontroll sker skriftligen vid mätningstillfället, alt före en leverans (sågtimmer).

 

Ladda hem blanketten Begärd kontroll
Skicka blanketten till:
VMF Qbera ek för, Magnus Haapaniemi, Box 1935, 791 19 Falun


4. Vem utför den begärda kontrollen?
Begärda kontroller administreras av VMK vilket bl a innebär att VMK utser de personer som skall utföra mätningen. Om den begärda kontrollen avser virkesvärde får den ansvarige mätaren inte vara anställd vid den förening som utfört eller skall utföra den ordinarie mätningen och inte heller på annat sätt vara jäviga i fallet. Om den begärda kontrollen avser endast kvantitet får den ansvarige mätaren inte arbeta på det distrikt där mätningen ska utföras.


5. Vad gäller för ändring av mätresultat?
Resultatet från den begärda kontrollen skall alltid gälla oavsett avvikelsens storlek.
Har köpare eller säljare begärt kontroll gäller följande:
-Kontrollen skall avse såväl kvantitet som värde.

Har transportör begärt kontroll endast i egen sak skall kontrollmätningen begränsas till att avse endast kvantitet och kontrollenheten vara hel fordonslast.


6. Vem betalar för den begärda kontrollen?
Den som begärt kontroll skall betala kostnaden för den, dock högst 2000 kronor, om skillnaden mellan resultatet enligt ordinarie mätning och kontrollmätning uttryckt i procent av kontrollmätningens resultat är mindre än de procenttal som anges nedan för respektive mätmetod.

Om skillnaden mellan resultatet enligt ordinarie mätning och kontrollmätning, uttryckt i procent av kontrollmätningens resultat, är mindre än de procenttal som anges nedan för respektive mätmetod skall den part som begärt kontrollen betala kostnaden för den, dock högst det belopp som årligen fastställs av VMK. Är avvikelsen lika med eller större än angivet procenttal, stannar hela kostnaden för kontrollmätningen på föreningen.

Gräns för betalningsskyldighet, %
Stockmätning 5,0 %
Travmätning 7,0 %
Övriga metoder 5,0 %

För begärd kontroll som avser enbart volym skall angivna gränsvärden minskas med två procentenheter.


7. Överklagande av kontrollmätningsresultat
Tvist rörande giltigheten av resultat från begärd kontroll skall avgöras enligt lagen om skiljemän.


Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?