SDC

SDC (Skogsnäringens IT-företag) är liksom virkesmätningsföreningarna en opartisk organisation som ägs gemensamt av virkesmarknadens parter.

I princip all den skogsråvara som mäts in av landets virkesmätningsföreningar redovisas genom de system som SDC äger och förvaltar. Men också de volymer av skogsråvara och andra sortiment som ibland mäts in av köparen själv på värmeverk och liknande mottagningsplatser redovisas nu i en allt högre grad genom SDCs system.
Det stora centrala systemet för virkesredovisning hos SDC är benämnt VIOL – Virke on line. Sedan det nya mätplatssystemet för direktredovisning införts på allt fler mottagningsplatser kan man med fog säga att redovisningen av inmätta volymer verkligen sker ”on line”.
I SDCs system för virkesredovisning sker en säker lagring av all redovisad mätdata i enlighet med vad som föreskrivs i Skogsstyrelsens instruktioner.
Förutom VIOL tillhandahåller SDC skogsnäringen ett flertal andra system för exv. produktions-, lager- och transportredovisning. (Se SDC:s hemsida) 

 

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?