Ny startsida / Mätning och redovisning / Så funkar det / Virkesmätningslagen

Virkesmätningslagen

Virkesmätningslagen är utgångspunkten i vissa av de beslut VMF Qberas styrelse och parterna i övrigt fattar. Med stöd av virkesmätningslagen utfärdar Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för virkesmätningen, virkesmätningsföreskrifter.

Dessa virkesmätningsföreskrifter ligger till grund för VMK:s mätningsinstruktioner som används i den praktiska mätningen.
 
§ 1 ”Virkesmätning, som avser sågtimmer av barrträd eller massaved och som är ämnad att ligga till grund för beräkning av vederlag för virket, skall utföras enligt föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar…”
 
§ 2 ”Med virkesmätning avses i denna lag bestämmande av virkets stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt bedömande av virkets beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning. ”
 
§ 3 ”Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 1 §, dömes till böter.”
 
Dessa tre paragrafer från virkesmätningslagen av år 1966 utgör grunden för Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter och därmed för virkesmätningens utförande i landet. Den första virkesmätningslagen kom 1935, och drevs fram av skogsägare för att trygga en rättvis och enhetlig virkesmätning.
 
Det pågår nu ett arbete med att skriva om denna lag. Vill du veta mer klicka här!
 

 

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.