Matning_narbild.jpg

Mätningsmetoder

 

Ett virkespartis kvantitet kan bestämmas på olika vis beorende på sortiment. Vanligast är vedvolym, men även råvikt eller torrvikt används beroende på uppgörelse mellan parterna och vad det är man vill bestämma. Ibland är det dyrbart att mäta alla ingående enheter enskilt och då brukar man använda sig av stickprovsmetoder.

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!

Sortiment

Vilka krav ställs på om råvaran ska klassas som sågtimmer, massaved respektive biobränsle? Vilka handelsmått används?