Massaved
transport_last.jpg

Massaved

Massaved skall vara tillfredsställande kvistad och i övrigt upparbetad så att den kan hanteras vid transport och förädling i industrin. Stockarna ska hålla sig inom avtalade max- och minimigränser för längd och diameter. Röta tillåts med vissa begränsningar.

Handelsmått:
Massaved mäts i fast volym under bark (m3fub).
 
Med stöd i gällande regler sker mätningen av massaved i norra respektive södra och mellersta Sverige på olika sätt. I norra och mellersta Sverige baseras handelsmåttet på volymen av stockmätta stickprov. I södra Sverige baseras handelsmåttet på travmätt volym
 
Stickprovsmätning:
1) Första steget utgörs normalt av travmätning eller vägning (främst för import). En bedömning av vedvolymen görs där luft och bark räknas av från travens totala volym. Andelen skogsröta bedöms i vedytan i travens stockändor. Den tillåtna förekomsten beror på trädslag och sortiment och kan variera mellan olika industrier. Bruttovolymen i en trave motsvarar den totala vedvolymen av samtliga stockar i traven. Minskas denna volym med vrakstockarnas volym erhålls nettovolymen eller den leveransgilla volymen. Betalning sker som regel på nettovolym.
 
2) Varje stock mäts sedan i de slumpvis utvalda travarna. För stickprovstravarna får man fram en kvot mellan stockmätt och travmätt volym eller vikt som kallas för omräkningstal.
 
3) Resultaten från steg ett korrigeras utifrån resultaten från stickprovsmätningen. Resultaten från samtliga travmätningar korrigeras då på grundval av omräkningstalen. Metoden kallas mätning genom stickprov. Även vrakkvantiteten i travarna justeras enligt utfallet i stickproven. Man redovisar då den av mätaren bedömda vrak-/avdr.kvantiteten i traven samt den enligt stickproven justerade vrak-/avdr.kvantiteten var för sig.

Måttslag

m3t, m3fub, m3toub - få förklaringen på våra olika volymberäkningar!

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Mätningsmetoder

Stock-, trav- och kontrollmätning - vad utmärker respektive mätningsmetod och när används de?