Ny startsida / Väg- och transport / Vägdatabas för transporter
Timmertrave 640x200.jpg

Vägdata

Vägdatabas
För skogsbilvägnätet i Sverige finns all vägdata samlat i en särskild skoglig vägdatabas som heter SNVDB. Denna vägdatabas hämtar grunddata från den nationella vägdatabasen NVDB.
NVDB ägs och administreras av Vägverket. SNVDB ägs och administreras av SDC (Skogsnäringens IT-företag)
 
Uppdatering av SNVDB
För att SNVDB och de tjänster som finns kopplade till denna skall fungera måste de uppgifter som ligger lagrade här kring vägarnas sträckning, beskaffenhet och övriga företeelser vara uppdaterade. Ansvaret för denna uppdatering ligger naturligtvis främst på vägens ägare, väghållaren, men också på det företag som i samband med avverkning har för avsikt att utföra virkestransporter på vägen.
 
För att underlätta ajourhållningen av vägdata för skogsbilvägnätet har skogsnäringen inom verksamhetsområdet gett VMF Qbera uppdraget att från väghållare och övriga ta emot insamlat vägdata och sedan ombesörja att SNVDB via NVDB omgående uppdateras.
VMF Qbera har också Vägverkets uppdrag att kontrollera kvalitén hos det vägdata som läggs in i vägdatabaserna.
 
Tillgång till information ur SNVDB
Skogsnäringen har gemensamt tillskapat den skogliga vägdatabasen SNVDB och äger den genom SDC, skogsnäringens IT-företag. Skogsföretag har därför genom sitt medlemskap i SVDB-Mitt/VMF Qbera rätt att utnyttja all information som ligger i vägdatabasen.
 
Transportföretagen ingår inte som en part i själva virkesaffären och kan därför inte bli medlem i VMF Qbera/SVDB-Mitt.
För att transportföretag skall få rätt att nyttja information ur SNVDB krävs ett godkännande från Väg- och transportkommittén. Läs mer om detta i nedanstående dokument:
 
Regler för transportföretags tillgång till SNVDB (pdf)
Hur görs en ansökan om tillgång till SNVDB? (pdf)   
 
Ansökan om tillgång till SNVDB görs genom VMF Qbera på nedanstående blankett:
 
• Ansökan om tillgång till SNVDB (pdf)
 
Anmälan kan göras via e-post på följande e-adress svdb@vmfqbera.se
Eller via post till: 
                               VMF Qbera
                               SVDB-Mitt 
                               Box 1975
                               791 19 FALUN

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.