Ajourhållning av vägdatabasen
Virkesbil2.jpg

Ajourhållning av vägdatabasen

Insamling och uppdatering av vägdata för skogsbilvägar
För att SNVDB och de tjänster som finns kopplade till denna skall fungera måste de uppgifter som ligger lagrade i databaserna kring vägarnas sträckning, beskaffenhet och övriga företeelser vara insamlade och uppdaterade i vägdatabasen.
 
Ansvaret för denna insamling och uppdatering ligger naturligtvis främst på vägens ägare, väghållaren, men också på de företag som i samband med avverkning har för avsikt att utföra virkestransporter på vägen.
 
För att koordinater på mottagningsplatser ska hållas uppdaterade är vi beroende av inrapportering från berörda intressenter. Vi uppdaterar koordinater efter anmälan om nyupplägg eller ändring  men vi ansvarar ej för att koordinaterna är korrekta.
 
Organisation för ajourhållning
För att genomföra ajourhållningen av vägdata för skogsbilvägnätet har skogsnäringen inom verksamhetsområdet gett VMF Qbera uppdraget att från väghållare och övriga intressenter ta emot insamlat vägdata och sedan ombesörja att SNVDB via NVDB (Trafikverkets nationella vägdatabas) omgående uppdateras. Värt att notera är dock att efter att Qberas handläggare rapporterat in ändringen till Trafikverket kan det bli en viss handläggningstid där. Om Trafikverket sedan implementerar förändringen dröjer det till nästa uppdatering hos SDC innan förändringen har trätt i kraft i Krönt Vägval.
 
VMF Qbera har för detta syfte inom sin organisation byggt upp en organisation för dessa frågor.
Läs mer om detta i nedanstående dokument:
 • Rapportering av vägdatauppgifter till SVDB-Mitt/VMF Qbera (pdf)
 
Anmälan för uppdatering
Anmälningar för uppdatering av vägdata för nybyggda, tillbyggda eller omgjorda skogsbilvägar anmäls på nedanstående blankett till VMF Qbera genom följande e-adress: svdb@vmfqbera.se
  • Rapportering av vägdatauppgifter för ny eller ombyggd skogsbilväg (xls)
 
Digitalisering av ny väg förenklas om den också finns markerad på en kartbild.
 
För avvikelserapportering av felaktiga uppgifter i vägdatabasen används nedanstående blankett som sänds in till samma adress.
  • Avvikelserapportering av felaktig uppgift i vägdatabas (xls)
 
Avvikelserapportering är även möjlig att göra direkt i SDC:s webbtjänst ”Krönt Vägval karta” (se beskrivning under nästa flik)
 
Kontakt med VMF
Kontakta gärna oss genom vår e-adress: svdb@vmfqbera.se eller via vår postadress/telefon:
 
VMF Qbera
 Box 1935
 791 19 Falun
Tel. 023-456 00 (vx) 

Sortiment

Vilka krav ställs på om råvaran ska klassas som sågtimmer, massaved respektive biobränsle? Vilka handelsmått används?

Väg- och transport

Ladda hem bryschyren handledning för virkestransport – från skog till industri – inom VMF Qberas verksamhetsområde.