Logistikrådet - skogsnäringens samarbete i utvecklingsfrågor kring vägar, transporter och liknande
virkesbil_3sp

Logistikrådet - skogsnäringens samarbete i utvecklingsfrågor kring vägar, transporter och liknande

Logistikrådet – ett av tre nationella råd för samarbete
För att samordna och driva för skogsnäringen gemensamma utvecklingsfrågor har tre nationella råd tillsats. Förutom Logistikrådet finns även ett IT-råd och ett råd för mätnings- och virkesredovisnings-frågor (RMR). Dessa råd utgör samlade nationella beredningsorgan till SDC och SDCs styrelse.
 
Logistikrådet är svensk skogsnärings gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogsbrukets transporter och produktionsprocesser.
 
Logistikrådet har bl.a. till uppgift att:
• verka för att skogsbrukets transporter och produktionsprocesser kan bedrivas rationellt genom samordning, förvaltning och utveckling av indata- och informationssystem inom de områden där branschen valt att samarbeta.
• bereda, värdera och ge förslag till prioritering av ärenden som initierats av i första hand regionala organ på virkesmätningsföreningar (VMF), transportföretag o.likn.
• aktivera och nyttja kompetens och resurser från andra delar av branschens utvecklingsorgan (exv. SLU, Skogforsk, Trätek, STFI och Tekniska högskolor)
• vara en generell referensgrupp för SDCs utvecklingsarbete inom området logistik (transporter och produktionsprocesser)
• utarbeta beslutsunderlag till SDCs styrelse.
 
Logistikrådet består av representanter från skogsnäringen och de transportföretag som arbetar med virkestransporter inom landet. Dessutom ingår en representant från SDC som har funktionen som sekreterare i rådet. Även VMF är representerat i såväl Logistikrådet som de övriga råden. Totalt består Logistikrådet av 11 ledamöter.
 
Logistikrådet tar utifrån skogsnäringens behov initiativ till olika utvecklingsprojekt. Projekten drivs främst genom näringens gemensamma IT-företag - SDC, men även andra samarbetspartners finns engagerade i projekten.
Logistikrådet ansvarar även för att gemensamma utvecklingsprojekt inom logistikområdet förankras, förvaltas och drivs vidare ute i näringen.
 
KV-nämnd för vägdata- och transportavståndsberäkningsfrågor
Logistikrådet har valt att tillsätta en arbetsgrupp, KV-nämden, med uppdrag att handlägga och i vissa fall besluta i förvaltningsfrågor kring tjänsten, Krönt vägval.
KV-nämnden består av fem ledamöter från skogsnäringen och transportföretag. Därutöver är en tjänsteman från vardera SDC och Skogforsk representerat i nämnden.
 
KV-nämnden handlägger ärenden kring:
• nya och förändrade TP-leder (för styrning av virkestransporter in mot mottagande industrier)
• timmerleder
• leder för tung trafik
• nya eller förändrade motståndsinställningar

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.