Helaskedet.jpg

Ett år med fjärrmätning

Virkesmätarjobbet har gjort ännu en förflyttning; från flottningsplats, till avlägg vid bilväg, till industri och nu in i cyberrymden. Sedan drygt ett år mäter VMF Qbera stora mängder massaved vid en fjärrmätningscentral istället för från en mätbrygga vid industri.

Varför fjärrmätning?
Tanken med fjärrmätning är att mätningen ska bidra till ett obrutet flöde skog-industri-marknad. Virkesbilen kan leverera lasset när helst på dygnet, lasta av och fortsätta till nästa uppdrag, medan mätningen görs av en virkesmätare på distans.

Hur påverkar det dig som skogsägare?
Inte alls faktiskt. Inte mer än att ditt virke blir inmätt så fort virkesbilen passerar en kamerarigg, och redovisas inom 48 timmar. 

Skiljer sig mätresultaten på mätning vid brygga och den i bild? Efter snart ett år med fjärrmätning har vi nu en samlad bild av hur det ser ut. Mätningen skiljer sig faktiskt lite grann. Mätningen i bild har medfört att fler stockar vrakas (ej godkända stockar i traven), även om långt ifrån alla vrakstockar hittas. Detta betyder att andelen vrak har ökat i och med att vi börjat fjärrmäta. Detta har bidragit till ett mer korrekt mätresultat.
 
Vi ser också att volymmätningen är helt jämförbar mellan brygga och bild. Det som har ökat är variationen mellan mätresultat. Detta har inte så mycket med teknik att göra, utan snarare att det är nya individer som gör mätningarna. Detta jobbar vi med varje dag för att stabilisera. Trenden går åt rätt håll, även om det skiljer mellan olika mottagningsplatser. Önskar du mer detaljer, klicka här >> 

Olika geografier bjuder på olika utmaningar i mätningen, och detta gäller oavsett om man mäter från en brygga eller vid en skärm. Många sortiment och lokala bestämmelser ställer stora krav på virkesmätarna och påverkar deras förmåga att mäta rätt varje gång. Därför jobbas det mycket med att automatisera delar av fjärrmätningen, så att virkesmätarna kan fokusera mer på de platsspecifika krav som olika industrier har på råvaran. Nya mätningsbestämmelser för massaved övervägs också.

Hur kan vi veta vad som är ”rätt” mätt?
För att mäta massaved så har leverantörer och köpare enats om att använda en metod som heter travmätning. Vid travmätning mäter man lassets längd, bredd, höjd och hur välfyllt lasset är (vedvolymprocent). Om leveransen innehåller fel (vrak) så noteras detta också. Vissa lass faller ut som prov. Proven mäts stock-för-stock och sedan jämförs den travmätta volymen med den stockmätta volymen. Det är den stockmätta volymen som är sanningen – alltså ”rätt mätt”. Skillnaden mellan den travmätta och den stockmätta volymen påverkar ditt mätbesked genom en omräkning (kollektiv). Så har det fungerat i Svealand och Norrland ända sedan 90-talet, och gör så än idag.  

Vad är målet med fjärrmätningen?
På sikt finns en önskan om att använda all data som genereras genom skördare, skotare, klimatdata, virkesmätning med mera, för att destinera rätt råvara till rätt plats i rätt tid. Visionen är en digital kedja som ser till att råvaran lämnas där den gör bäst nytta, och att leverantören får rätt betalt för virket utifrån den affär som är uppgjord. Vi ser stora möjligheter med att koppla samman information från en mängd platser i kedjan för att på så sätt finna egenskaper som leder till en bättre skoglig slutprodukt. Detta gagnar hela den skogliga kedjan från skog och skogsägare ända till en hållbar och miljösmart produkt.  
 
VMF Qbera ek förening Katarina Mowitz vd